آخرین اخبار مدارس


03 آباندبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

03 آباندبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

04 آباندبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

26 مهردبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

04 آباندبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

04 آباندبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

04 آباندبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

04 آباندبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

04 آباندبستان پسرانه سما 5

05 آباندبستان پسرانه سما 5

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

دبستان پسرانه سما 5

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

زهره نساج دزفولي

1381/08/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

نرگس براتي فضاله

1380/08/08

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

عليرضا خونساري

1378/08/05

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

علي ابراهيمي چغاسبزي

1377/08/04

دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3

بهناز مهترنژاد

1377/08/06

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

رضا آدينه

1378/08/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

ستاره جمشيدي

1380/08/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2

مهديه مرساقيان

1380/08/06

دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1

ابوالفضل ركركيان

1377/08/01